Ivo Suchomel

Příspěvky autora

Škrtat, nebo neškrtat?

Naše kancelář se podílela na přípravě divadelní hry z právního prostředí KONSENT. Průběh spolupráce popsala dramaturgyně Činoherního klubu, Markéta Kočí Machačíková

„DELFÍNI V PRAZE“ – výplata finančních prostředků

V Kauze „Delfíni v Praze“ došlo k vydání rozvrhového usnesení. Soud žádá poškozené klienty, aby obratem sdělili insolvenčnímu správci číslo účtu pro výplatu finančních prostředků (více po rozkliknutí).

Činoherní klub připravuje hru ze soudního prostředí

Činoherní klub připravuje vyníkající adaptaci divadelní hry z právního prostředí Konsent. Na práci s převodem reálií do českého prostředí se podílela i naše kancelář.

Kraj Vysočina musí vydat podrobná čísla Českých drah

Ministerstvo vnitra nařídilo kraji, aby vydal podrobná čísla o výnosech a nákladech Českých drah na krajských linkách, a to k žádosti o informace Jindřichohradeckých místních drah a.s., které zastupuje advokát Ivo Suchomel.

Dopady uplatnění neplatné rozhodčí doložky po 11. 5. 2011 a promlčení pohledávky

U pohledávek z neplatné rozhodčí doložky uplatněných až po 11. 5. 2011 se nestaví promlčecí lhůta. Tyto pohledávky se promlčují a dlužníci je proto nemusí hradit, pokud promlčení uplatní.

Právo odmítnout poskytnout službu s ohledem na svobodu podnikání

Preference podnikatele projevující se odmítnutím služby některým klientům není projevem diskriminace, pokud nejde o odmítnutí z nenávisti (pro jednu z vlastností stanovených Listinou základních práv a svobod).

Hrazení nákladů poškozeného na právní zastoupení v trestním řízení pojišťovnou

Náhradu za újmu při dopravní nehodě lze získat od pojišťovny viníka jen v případě, že byla tato újma uplatněna přímo proti pojišťovně, nikoli jen proti viníkovi. Náklady poškozených v rámci trestního řízení s viníkem nehody tak za něj pojišťovna hradit nemusí.

Odpovědnost ubytovatele za vnesené a odložené věci

Odložená jízdní kola nebo jiné sportovní náčiní na místech k tomu určených nemají povahu cenností a na jejich vysokou cenu a skutečnost, že mu nebyly zvlášť svěřeny, se tak nemůže provozovatel ubytovacího zařízení odvolávat za účelem snížení náhrady škody soudem.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud potvrdil ústavnost aktuální právní úpravy, podle níž je provozovatel vozidla odpovědný za určité přestupky spáchané řidičem tohoto vozidla. Ačkoli je objektivní odpovědnost obecně v trestním a přestupkovém právu nepřípustná, v tomto případě převáží zájem na ochraně majetku a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Obdobná úprava existuje také v dalších evropských státech.

Zavazadla v letecké přepravě: Do zpoždění se čas strávený reklamací nezapočítává.

Při zpoždění dodání zavazadla, nebo nedodání zavazadla v letecké dopravě lze žádat náhradu za ztracené věci, rep. za poškozené zavazadlo, avšak nikoli za „pokaženou dovolenou“. Pro nárok na paušální náhradu za zpoždění ve výši 250 EUR v případě zpoždění delšího než 3 hodiny nelze do délky zpoždění započítat také dobu strávenou reklamací.