Category: Právní služby

Právo na náhradu škody na zdraví

Specializujeme se na ochranu práv osob, kterým byla způsobena škoda na zdraví, ať už v důsledku toho, že byly dotyčné osoby účastníky dopravní nehody, nebo z jiného důvodu. Chráníme práva poškozených od okamžiku, kdy k dopravní nehodě nebo jiné škodě na zdraví dojde až do okamžiku, kdy je celá věc právně uzavřena ze strany pojišťovny …

Continue reading

Právo na ochranu spotřebitelů

Naše kancelář se zabývá právem na ochranu spotřebitelů, a to nejen při standardním maloobchodním prodeji, nýbrž také při poskytování služeb, a to i služeb většího rozsahu. Poskytujeme právní poradenství týkající se reklamací zboží, které bylo nepravdivě nebo nedostatečně označeno, zboží, které v rozporu se záruční dobou ztratilo své vlastnosti, nebo které dosloužilo brzy po zakoupení. V rámci …

Continue reading

Trestní právo

Poskytujeme  právní poradenství v oblasti trestního práva nejen pro obviněné (obžalované), ale také pro osoby poškozené trestnou činností a domáhající se náhrady škody. Dále zajišťujeme právní podporu osobám jinak zúčastněným na trestním řízení, např. svědkům, osobám podávajícím vysvětlení a dalším. Obviněným poskytneme veškerý právní servis nutný pro úspěšné hájení jejich práv od okamžiku zahájení trestního stíhání. …

Continue reading

Právo nemovitostí

Poskytujeme veškeré právní služby také v oblasti práva nemovitostí. Připravujeme veškerou smluvní dokumentaci týkající se bytových a nebytových jednotek. Jedná se převážně o bytové a nebytové jednotky v osobním vlastnictví a jejich převod (koupě a prodej, darování, vypořádání spoluvlastnictví, směny) včetně zajištění úchovy peněz (kupní ceny). Zabýváme se i převodem družstevních bytů včetně převodu členství v družstvu. Dále …

Continue reading

Rodinné právo

Poskytujeme veškerý právní servis v oblasti rodinného práva.  Máme mnoho zkušeností se zastupováním klientů při rozvodech manželství. V této souvislosti také připravujeme smlouvy o vypořádání společného jmění manželů a práv a povinností společného bydlení. Řešíme i problematiku stanovení výše a rozsahu příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce nebo určení výše výživného u rozvedeného manžela. …

Continue reading

Občanské právo

Pro fyzické osoby poskytujeme veškeré standardní právní služby v oblasti občanského práva, tj. sepisování smluv mezi fyzickými osobami (smlouvy darovací, kupní a směnné, o půjčce a výpůjčce apod.). Připravujeme nájemní smlouvy na byty i na movité věci, smlouvy příkazní, smlouvy o úschově, smlouvy o dílo a další smluvní typy podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského …

Continue reading

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v obchodněprávních vztazích, připravujeme smlouvy o dílo mezi dodavateli a zhotoviteli,  nájemní smlouvy k nebytovým prostorům pro podnikání mezi pronajímateli a nájemci, dále smlouvy zprostředkovatelské a obstaravatelské, jako např. smlouvy komisionářské a smlouvy o obchodním zastoupení. Pro podnikatele v oblasti dopravy připravujeme smlouvy o přepravě věci či o nájmu dopravního prostředku, …

Continue reading

Pracovní právo

Poskytujeme právní poradenství ve věcech týkajících se pracovního práva, přípravy pracovněprávních dokumentů podle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tj. pracovněprávní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, pracovní dohody, stejně jako ve věcech dalších pracovněprávních úkonů, náhrady škody a jiných  nároků zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce. Naše kancelář poskytuje právní služby jak zaměstnancům, …

Continue reading

Stavební právo

Poskytujeme právní služby týkající se plánování, umisťování i financování staveb a konstrukcí. Stavby v České republice podléhají zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů. Úprava podle stavebního zákona provází stavbu od okamžiku záměru až do okamžiku kolaudace. Naše advokátní kancelář Vám pomůže se všemi právními aspekty přípravy a průběhu stavby, s vyřízením veškerých …

Continue reading