Občanské právo

Pro fyzické osoby poskytujeme veškeré standardní právní služby v oblasti občanského práva, tj. sepisování smluv mezi fyzickými osobami (smlouvy darovací, kupní a směnné, o půjčce a výpůjčce apod.). Připravujeme nájemní smlouvy na byty i na movité věci, smlouvy příkazní, smlouvy o úschově, smlouvy o dílo a další smluvní typy podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V oblasti práva dědického můžeme připravit znění poslední vůle zůstavitele a zkontrolovat, zda je taková poslední vůle platná a v souladu se zákonem. V případě dědického řízení zastupujeme dědice a uplatňujeme jejich práva plynoucí z dědictví.

Fyzické osoby zastupujeme před soudy a orgány veřejné správy v případě občanskoprávních sporů o zaplacení finanční částky (např. z dlužného nájemného, z nevrácené půjčky, z neplacení podle smlouvy apod.) a dále jiných žalobách na plnění (např. o vyklizení bytu, o vrácení věci) či tzv. žalobách na určení (např. o určení vlastnictví k věci nebo o určení jiných právních vztahů k věcem movitým i nemovitým). Zastupování před soudy se vztahuje i na odvolací řízení či dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, stejně jako na případné podání ústavní stížnosti či stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

V případě existence pravomocného rozsudku nebo jiného rozhodnutí zajišťujeme  kontakt a spolupráci se exekutory, podání návrhu na nařízení exekuce a poskytujeme exekutorovi součinnost tak, aby pro klienta byla požadovaná částka nebo movitá věc co nejdříve, nejlevněji a nejefektivněji vymožena.