Novela týkající se daně z nabytí nemovitých věcí

Připravovaná novela týkající se daně z nabytí nemovitých věcí, kterou se mění zákonné opatření Senátu č.340/2013 z 9. října 2013, které doteď upravovalo danou problematiku, byla schválena již Poslaneckou sněmovnou i Senátem a v současné době se už jen čeká na podpis prezidenta republiky. Je tedy více než pravděpodobné, že zhruba od listopadu tohoto roku by měla být novela platná. Novela mění některé záležitosti upravené zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 z 9. října 2013.

Největší změnu, kterou novela přináší, je změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Dosud podle §1 odst. 1 zák. opat. Senátu č. 340/2013 platilo, že „poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech. Po účinnosti novely bude § 1 znít: “Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.“. To znamená, že od účinnosti této novely bude poplatníkem daně už jen nabyvatel vlastnického práva. Ani odchylná dohoda smluvních stran už nebude možná. Tím zároveň dojde k opuštění institutu zákonného ručení nabyvatele, takže převodce nebude ručit za zaplacení daně nabyvatelem.

Další změna se týká úpravy osvobození od daně u nových staveb, protože podle novely, se osvobození od daně bude vztahovat na stavbu jenom za podmínek, že se bude jednat o stavbu nově dokončenou nebo užívanou. Osvobození se tak nebude týkat rozestavené stavby, a to z důvodu, že se nezapisuje do katastru nemovitostí.

Rozhodným dnem pro posouzení, kterým zněním právní úpravy se bude vztah řídit, je den nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti a při nemovitostech, které se nezapisují do katastru nemovitosti, bude rozhodným dnem účinnost smlouvy. Proto když bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí za účinnosti staré právní úpravy, bude se právní vztah řídit starou právní úpravou bez ohledu na to, že řízení o vkladu bude dokončeno za účinnosti nové právní úpravy. Pokud bude kupní nebo jiná smlouva podepsaná za účinnosti staré právní úpravy, ale návrh na vklad bude podán až po účinnosti nové právní úpravy, celý právní vztah se bude řídit novou právní úpravou.