Category: Z judikatury

Zajímavosti z judikatury

Hrazení nákladů poškozeného na právní zastoupení v trestním řízení pojišťovnou

Náhradu za újmu při dopravní nehodě lze získat od pojišťovny viníka jen v případě, že byla tato újma uplatněna přímo proti pojišťovně, nikoli jen proti viníkovi. Náklady poškozených v rámci trestního řízení s viníkem nehody tak za něj pojišťovna hradit nemusí.

Odpovědnost ubytovatele za vnesené a odložené věci

Odložená jízdní kola nebo jiné sportovní náčiní na místech k tomu určených nemají povahu cenností a na jejich vysokou cenu a skutečnost, že mu nebyly zvlášť svěřeny, se tak nemůže provozovatel ubytovacího zařízení odvolávat za účelem snížení náhrady škody soudem.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud potvrdil ústavnost aktuální právní úpravy, podle níž je provozovatel vozidla odpovědný za určité přestupky spáchané řidičem tohoto vozidla. Ačkoli je objektivní odpovědnost obecně v trestním a přestupkovém právu nepřípustná, v tomto případě převáží zájem na ochraně majetku a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Obdobná úprava existuje také v dalších evropských státech.

Zavazadla v letecké přepravě: Do zpoždění se čas strávený reklamací nezapočítává.

Při zpoždění dodání zavazadla, nebo nedodání zavazadla v letecké dopravě lze žádat náhradu za ztracené věci, rep. za poškozené zavazadlo, avšak nikoli za „pokaženou dovolenou“. Pro nárok na paušální náhradu za zpoždění ve výši 250 EUR v případě zpoždění delšího než 3 hodiny nelze do délky zpoždění započítat také dobu strávenou reklamací.

Přelomové rozhodnutí ÚS: Odbočující řidič už neodpovídá vždy za střet s jiným vozidlem.

Řidič osobního motorového vozidla může v souladu s principem omezené důvěry v dopravě spoléhat na to, že pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit vlevo, a ověřil si, že neexistuje překážka, která by mu v tom bránila, může v odbočovacím manévru pokračovat.

NS: K neplatnosti smluvní pokuty v rezervační smlouvě při koupi nemovitosti

Povinnost uzavřít v rezervační lhůtě smlouvu o smlouvě budoucí s třetí osobou, je závazkem zavazujícím jen účastníky smlouvy, který nemůže být považován za závazek uzavřít kupní smlouvu ve prospěch třetího, jelikož k tomu nesměrovala vůle účastníků smlouvy. Nejedná-li zprostředkovatel prodeje jako zástupce prodávajícího, je ujednání, kterým se kupující zaváže do určité doby uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím neplatné a neplatná je pak i smluvní pokuta, která se k včasnému neuzavření této kupní smlouvy váže.

NS: Indispozice advokáta na konci lhůty uvedené ve výzvě je důvodem pro prominutí jejího zmeškání

Rozsudek pro uznání z důvodu zmeškání lhůty k vyjádření uvedené v kvalifikované výzvě soudu nelze vydat v případě, že advokát nebyl v rozhodné době ze zdravotních důvodů schopen komunikace, a to i přes to, že s vyjádřením čekal na samotný konec stanovené lhůty

NS: Smluvní pokuta v nájemním vztahu nesmí být nepřiměřená, jinak je neplatná.

Smluvní pokuta v nájemním vztahu nesmí být nepřiměřená, jinak je neplatná. Při posouzení přiměřenosti smluvní pokuty soud přihlíží zejména k jejímu účelu, k okolnostem, za nichž byla sjednána a k jejímu charakteru, včetně škody, která může nesplněním zajištěné povinnosti vzniknout.

ÚS: Pokud byl spor zahájen za jiné procesně právní úpravy, musí to obecné soudy zohlednit při rozhodování

Procesní pravidla a očekávání, s jakými účastníci do řízení vstupují, by neměly být v jeho průběhu měněny. Pokud se tak již stane, musí soudy dbát na ochranu práv účastníků v případech, kde se nepředvídatelná změna projeví. Obecné soudy tedy nemusí vždy přiznávat náhradu nákladů řízení podle advokátního tarifu, pokud by to nebylo spravedlivé s ohledem na dobu, kdy byl spor zahájen.

NS: Prodávající odpovídá za jakost předávaného zboží i když jedná na výslovný, avšak špatný pokyn kupujícího

Prodávající se při předávání předmětu koupě nesmí nechat ovlivnit pokyny kupující, neboť tyto mohou být nesprávné. Prodávající je v pozici odborníka, který dodává zboží a její povinností je předat zboží v dohodnutém množství a jakosti. Pokyny kupující v tomto směru nejsou vyviněním z povinností plynoucích z nedodání předmětu koupě podle smlouvy.